Přihláška

Akce je přeložena na 11. – 13. 6. 2021.

Jsem si vědom toho, že se zúčastním výše uvedeného setkání na vlastní nebezpečí, budu se řídit propozicemi, pokyny pořadatelů a v případě poškození sebe, členů posádky nebo vozidla nebudu po pořadateli vymáhat náhradu škody.

Souhlasím se zveřejněním údajů ve sdělovacích prostředcích, na internetu a s využitím fotografii i natočených obrazových materiálů.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s podmínkami  soutěže, souhlasím s nimi  a  budu se jimi řídit.